SEVESO-INFORMASJON

til allmENHETEN fra Kosan Gas norge as

 1. Kosan Gas ved Rolvsøy
 2. Informasjon om LPG
 3. Hva man skal tenke på ved en eventuell ulykke
 4. Kosan Gas’ sikkerhetsarbeid og siste ettersyn
 5. Kontaktinformasjon

 

 

 

 

1. KOSAN GAS VED ROLVSØY

Adresse:Bjørnengveien 7, 1664 ROLVSØY

Virksomheten regnes som en meldepliktig storulykkebedrift.

Kosan Gas Norge AS selger og distribuerer LPG (brannfarlig kondensert gass). Det finnes ved virksomheten to jernbanevogner, inneholdende maximalt ca 100 tonn LPG (2*120m3). Når gassen er ankommet Rolvsøy, så lastes den med hjelp av anleggets pumper, rør og mengdemåler så raskt som mulig over til tankbiler for videre transport til Kosan Gas sine kunder.

2. INFORMASJON OM LPG

LPG er:

 • En brannfarlig og fargeløs gass
 • Tyngre enn luft og kan derfor legge seg i lavtliggande områder
 • LPG lukter vondt (svovellignende lukt pga tilsatt luktmiddel)
 • Utslipp av LPG-væske vises som en kald hvit sky ved lekkasje.

For mer info om LPG trykk her

3. HVA SKAL MAN TENKE PÅ VED EN EVENTUELL ULYKKE

Fare for ulykker
Oppstår lekkasje av LPG-væske kan følgende skje:

 • En lekkende hvit gassky kan gi frostskader
 • En antent gassky kan gi skader pga brann og varme

Tiltak ved uønsket hendelse eller ulykke

 • Ring brannvesenet 110
 • Ikke kjør eller beveg deg inn i den hvite gasskyen
 • Evakuer området, om mulig på tvers mot vindretningen

Følg instruksjoner fra brannvesenet

4. KOSAN GAS SIKKERHETSARBEIDE

Kosan Gas har iverksatt nødvendige tiltak for å redusere risikoen samt forebygge og begrense følgene av alvorlige kjemikalie-ulykker.

I September 2017 var vi på Sykehuset Østfold Kalnes og presenterte Kosan Gas og virksomheten i Rolvsøy for:

 • Fylkesmannens kontor
 • Beredskapsansvarlig i gjeldende kommune
 • Beredskapsansvarlig Brannvesen i aktuell kommune
 • Beredskapsansvarlig Politi
 • Representant fra Sivilforsvaret HV01
 • Sykehuset Østfold: Ledende fagpersoner fra Ambulansetjenesten, Akuttmottak, AMK Oslo, Kirurgisk avdeling, Medisinsk avdeling samt beredskapsledelsen

5. KONTAKTinformasjon

Kosan Gas Norge AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo

Besøksadresse:
Brynsveien 2-4
0667 Oslo

Tlf.:  22 88 30 70
E-post: mail@kosangas.no
www.kosangas.no