Kosan Gas og miljøet

Miljøvennlig energi - lpg som alternativ energikilde

En del av Kosan Gas’ miljøinnsats består av å gi kundene råd om de områdene der LPG er et mer miljøvennlig alternativ. LPG er en fossil energiressurs og er sammen med kull, naturgass og olje kilde til utslipp av CO2. LPG inneholder imidlertid færre karbonatomer per energienhet enn kull og olje, og derfor bidrar det i mindre grad til drivhuseffekten og skåner miljøet.

Sammenlignet med olje, kull og enkelte typer biobrensel er utslippet av andre partikler som tungmetaller og støv vesentlig lavere fra LPG. Dette har positiv effekt, spesielt på lokalmiljøet og personer med luftveisproblemer.

Ser man på LPG´ens såkalte karbonavtrykk – summen av utslippene av drivhusgasser – er det en av de reneste konvensjonelle brenseltypene. Ved fullstendig forbrenning avgir LPG primært vanndamp (H2O) og karbondioksid (CO2), og sammenlignet med de andre fossile energikildene inneholder LPG få helseskadelige partikler.

Sammenlignet med olje, kull og enkelte typer biobrensel er utslippet av andre partikler som tungmetaller og støv vesentlig lavere fra LPG.

Fakta

VED FULLSTENDIG FORBRENNING AV LPG DANNES DET VANN OG CO2

1 kg LPG danner under forbrenning 1,59 kg vand og 2,93 kg CO2

Miljømessige fordeler med lpg

Ikke søl

Ved eventuell gasslekkasje forurenser ikke LPG jord eller grunnvannsmagasiner. Dette er spesielt avgjørende når man opererer i miljømessig utsatte områder som landbruk, naturreservater eller i vann.

Nesten ingen utslipp av svovel

Utslipp av svoveloksider (SO2) i atmosfæren. SO2 bidrar til å danne sur nedbør, som er skadelig for mange vekster og vannmiljøer. Ved forbrenning av LPG er det praktisk talt ingen utslipp av svovel, SO2, siden den eneste kilden til svovel i gass, er ved tilsetning av sporstoffer.

NOx-utslipp ved forbrenning av LPG

Det er dessverre ingen entydige svar på hvor mye NOx som slippes ut ved forbrenning av LPG. NOx er en fellesbetegnelse på NO og NO2. Nitrogen dannes imidlertid ikke av LPG – det består primært av karbon og hydrogen. Nitrogen dannes fra den atmosfæriske luften, som består av ca. 21% oksygen og ca. 78% hydrogen. I forbrenningssonen reagerer hydrogenet, ved hjelp av varme-påvirkning, på oksygenet i luften, og det dannes NOx. Mengden av NOx påvirkes av flere faktorer som forbrenningstype, motordrift, luftoverskudd/-underskudd, utformning av eventuelle brennkamre og temperaturen i forbrenningssonen.

Ingen sot – en annen stor miljøsynder

Ved forbrenning frigir LPG praktisk talt ingen sot. Ifølge ny forskning som er offentliggjort av den europeiske LPG-organisasjonen AEGPL bidrar sot fra kull- og oljeforbrenning, også kjent som black carbon, til hele 16% av den globale oppvarmingen. Sot er dermed den største miljøsynderen etter CO2.

Fordi sot er en partikkel og ikke en gass, vil en reduksjon av sotpartikler ha en umiddelbar effekt på atmosfæren. Til sammenligning tar det cirka 100 år før man kan begynne å merke effekten av CO2-reduksjon.

Kilder:

www.eof.dk/LPG/Klima
https://www.liquidgaseurope.eu/climate-change-low-carbon-fuels